نتایج جستجو برای «chemistry»

تعداد کلیک: 2397
عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)
لینک: http://codesara.ir/content/m1170955-adaptive-degree-polynomial-filter-savitzky-golay-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1170955
تعداد کلیک: 643
عنوان انگلیسی: Franck-Condon Overlap Integrals
لینک: http://codesara.ir/content/m1795428-franck-condon-overlap-integrals
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1795428
تعداد کلیک: 961
عنوان انگلیسی: Peak finding and measurement
لینک: http://codesara.ir/content/m1198121-peak-finding-and-measurement
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1198121
تعداد کلیک: 1027
عنوان انگلیسی: Finite Differences Beam Propagation Method in 3-D
لینک: http://codesara.ir/content/m1470923-finite-differences-beam-propagation-method-in-3-d
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1470923
تعداد کلیک: 501
عنوان انگلیسی: FEMQWEBS
لینک: http://codesara.ir/content/m1413063-femqwebs
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1413063
تعداد کلیک: 1053
عنوان انگلیسی: GUI 2D Heat Transfer
لینک: http://codesara.ir/content/m1471256-gui-2d-heat-transfer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1471256
تعداد کلیک: 867
عنوان انگلیسی: A Five Stage Extraction Cascade with Backmixing and Control
لینک: http://codesara.ir/content/m1078118-five-stage-extraction-cascade-with-backmixing-and-control
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1078118

دانلود رایگان پایان نامه:مدل چند مقیاسه: کاربردها در علوم مواد و شیمی و پیشرفت در کارآیی آنها