فیلتر چند جمله ای تطبیق-​​درجه (Savitzky-Golay)

عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۰۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاadaptiveConvolutionDigital Signal Processingdspfilter analysisFilter Designfunctional analysispolynomial filtersavitzkygolay Read More →

اندازه گیری و یافتن قله ها

عنوان انگلیسی: Peak finding and measurementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۲کلید واژه ها:analytical chemistrychemistryCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginstrumental analysispeak detectionphysicstomاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل Read More →

انتگرال های هم پوشانی Franck-Condon

عنوان انگلیسی: Franck-Condon Overlap Integralsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۴کلید واژه ها:chemistryphysicsquantum chemistry vibrations franckcondon overlap integralsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانانتگرال های هم Read More →

اسیلاتور دافینگ اجباری

عنوان انگلیسی: Forced Duffing Oscillatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۹کلید واژه ها:chemistryduffing oscillator forcedforced duffingOscillatorphase space diagramphysicspoincartime seriesاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازاسیلاتور Read More →

برای انتقال انرژی دوبعدی GUI

عنوان انگلیسی: GUI 2D Heat Transferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۳کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتchemistryguiHeat TransferHeat Transfer in MATLABmathematicsmodelingpick of the weekpotwsimulationانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت Read More →