روش چبیشف-پیکارد برداری ساز (وکتورایز)

عنوان انگلیسی: Vectorized Picard-Chebyshev Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastrodynamicsintegratorkeplerodeorbit propagationpicard chebyshevrunge kuttasimulationsolvervectorizedسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

آرایه های آنتن

عنوان انگلیسی: Antenna Arraysزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۵کلید واژه ها:antennaAntenna Arrayantenna array broadside endfire binomial dolph chebyshevAntenna Designarraybinomialbroadsidechebyshevdolphendfirematlabآرایه آنتنیالکترومغناطیسطراحی آنتنمخابرات میدان ها و Read More →

حل سریع معادله Possion

عنوان انگلیسی: Fast Possion equation solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchebyshevDifferential Equationdirichletnumerical analysisodePartial Differential Equationpartial differential equationsPDEpoisson equationsorsuccessive overrelaxationحل Read More →

ابزار چبیشف

عنوان انگلیسی: ChebyshevToolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchebyshevDifferential Equationdifferential equationsmathematicsodequasi inversespectral differentiationحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل Read More →

طراحی فیلتر مایکرواستریپ

عنوان انگلیسی: Microstrip Filter Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۹کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاFilter Designsignal processingThis period should be specified in number Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) طراحی فیلتر

عنوان انگلیسی: Filter Design Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاCommunicationscontrol designFilter Designguimathematicssignal processingtoolboxپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی Read More →