تست ۰-۱ برای آشوب

عنوان انگلیسی: ۰ – ۱ test for chaosزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchaosDifferential Equationdynamicsodetestحل ODE در متلبحل عددی ODE Read More →

امضای ژنومی با استفاده از FCGR

عنوان انگلیسی: Genomic signature using FCGRزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۸کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxchaos game representationdnagenomic signaturevisualizationاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس Read More →

نوسانگر آشفتگی عاشقانه

عنوان انگلیسی: Lovely chaos oscillatorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۲۵کلید واژه ها:chaosCommunicationsOscillatorsimulinkاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازنوسانگر آشفتگی عاشقانهLovely chaos oscillators فرم عضویت Read More →

بی ثباتی-انتشار ناشی از یک سیستم راکتور همراه

عنوان انگلیسی: Diffusion-induced instability in a coupled reactor systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۸کلید واژه ها:chaoschemistrydiffusiondiffusioninduced instabilityoscillationOscillatorperiod dphysicsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازبی Read More →

کنترل کننده PID گسسته زمان با مرتبه کسری

عنوان انگلیسی: Discrete Fractional-Order PID Controllerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۳۵۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلautomationcfeControl SystemsControl theoryDifferential EquationFractional Calculusfractional controllerFractional DerivatieFractional IntegralFractional Integral Read More →

محاسبه توان Lyapunov برای ODE

عنوان انگلیسی: Calculation Lyapunov Exponents for ODEزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۶۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلattractorchaosDifferential Equationdifferential equationsexponenti would like to know if Read More →

نمایش دهنده فراکتال

عنوان انگلیسی: Fractal Explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۸۵کلید واژه ها:attractorchaosfractalfractalslandscapeslindenmayerlogisticLorenz AttractorquaternionSelf-Organizing MapsSOMآشوباترکتورتطبیق پذیریجاذبجاذب لورنزخوشه بندیسیستم غیر خطیسیستم لورنزسیستم های آشوبیشبکه عصبی رقابتیشبکه های Read More →