طراحی نازل دو بعدی

عنوان انگلیسی: ۲-D Nozzle Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۲۸۰کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتaerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcfdcompressible flowcomputational fluid dynamicscurvilinear mesheuler equationsfinite volume methodfluid dynamicsgas Read More →

فایل های مرتبط با کتاب تفاضل محدود رایگان

عنوان انگلیسی: Files associated with FREE finite difference textbookزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۰کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadvectioncfdDifferential Equationdiffusionfinite difference methodlaplacemathematicsnumerical methodsodePartial Differential Read More →

روش تفاضلات محدود برای حل معادله لاپلاس با استفاده از تقسیم بندی های نابرابر (نامساوی) در جدول بندی XY

عنوان انگلیسی: Finite Difference Laplace Equation Solver using unequal square grid xy gridsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۶کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتAerospaceautomotivecfdcomputational fluid dynamicsfinite diferencefluid Read More →

همرفتی رایلی برنارد

عنوان انگلیسی: Rayleigh Benard Convectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcfdconvectionHeat TransferHeat Transfer in MATLABiitmnatural convectionnavierstokes equationrayleighbenard convectionsimulationTransportationارتباطاتانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در Read More →

جدول تیلور

عنوان انگلیسی: Taylor Tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcfdmathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

تجزیه و تحلیل ایرفویل (Airfoil)

عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۶۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتaerodefaerodynamicsaerofoilaeronauticsAerospaceairfoilairfoil_analyzerairfoil_coordinate_filesother airfoilsnlf0215fdacfdfluidfluid dynamicsleadingتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک تبدیل Read More →

sor گاوس سایدل درcfd

عنوان انگلیسی: Jacobbi gauss-seidel sor in cfdزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۳کلید واژه ها:Gauss Seidel MethodLiebmann methodlinear algebraتجزیه ماتریسجبر خطی عددیدستگاه معادلات خطیروش جابه Read More →

تحلیل ایرفویل و باله هواپیما

عنوان انگلیسی: Foil CFDزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۶۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABDifferential EquationFinite ElementsodePartial Differential EquationPDEاجزای محدودالمان محدودحل ODE Read More →

تحلیل گر ایرفویل

عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۰۹کلید واژه ها:aerodynamicsaerofoilaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABairfoilairfoil_analyzerairfoil_coordinate_filesother airfoilsnlf0215fdacfdfluidfluid dynamicsleadingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →