نتایج جستجو برای «cell segmentation»

تعداد کلیک: 2784
عنوان انگلیسی: kmeans image segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1045333-kmeans-image-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1045333
تعداد کلیک: 2593
عنوان انگلیسی: GrowCut Image Segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1131025-growcut-image-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1131025
تعداد کلیک: 1743
عنوان انگلیسی: K-means image segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1091539-k-means-image-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1091539

روشی سریع برای قطعه بندی تصاویر با استفاده از مثلثی سازی دلاونای