نمودار چندگانه

عنوان انگلیسی: Multiple Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۴۹کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationgraphicsinteractionmultipleplotplotyyانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

چند نمودار

عنوان انگلیسی: Multi Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۹کلید واژه ها:axesdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegraphicsplotsubplotانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

پتانسیل پس سیناپسی تحریکی و بازدارنده

عنوان انگلیسی: Excitatory and inhibitory post-synaptic potentialsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۹۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلbiotechDifferential Equationizhikevich neuronsmathematicsneural networkneural networksodesimulationspiking neuronsآموزش شبکه عصبیپرسپترون Read More →

mergecellkey — ادغام سلول توسط کلید

عنوان انگلیسی: mergecellkey — Merge cell by keyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۱کلید واژه ها:cellcombinedata importfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxjoinmergeتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار Read More →

اکسترمم سلول

عنوان انگلیسی: Cell Extremaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۳کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemathematicsmatrixoptimizationانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

شبیه سازی سلول PV

عنوان انگلیسی: PV cell Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۳کلید واژه ها:control designDiodemodelingsimulationsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودقطعات الکترونیکیمقاومت غیر خطیمهندسی الکترونیکیکسو کنندهیکسوسازشبیه Read More →