کابل کواکسیال بر اساس شبیه سازی سیستم CDMA

عنوان انگلیسی: Coaxial Cable Based CDMA System Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۵کلید واژه ها:cdmachannel capacitycoaxcoaxial cablecoding theoryencodeinformation theorysimulatorاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور Read More →

کنترل توان با IS-95A CDMA

عنوان انگلیسی: IS-95A CDMA Power Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۳کلید واژه ها:cdmaCommunicaton SystemDigital Signal Processingdspis95aphypnpn stringpower controlreverse trafficsimulinkState FlowStateflowwirelessاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیپردازش دیجیتالپردازش Read More →

گرث ۴ کدهای Gallager

عنوان انگلیسی: Girth 4 of Gallager codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۰کلید واژه ها:code designcoding theorygallager codesgirth testinformation theoryldpcاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور Read More →

مدل های سیمولینک CDMA2000 downlink

عنوان انگلیسی: CDMA2000 Downlink Simulink Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۹۱کلید واژه ها:can you please get help aboutcdmacdma2000CommunicationsCommunicaton SystemConvolutiondigitalDigital Signal Processingdspertmsfunctional analysisi am trying Read More →

تست گرث ۴ برای کدهای LDPC

عنوان انگلیسی: Girth 4 test for LDPC codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۷کلید واژه ها:coding theorygirthinformation theorylpdcparity check matricestestاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور Read More →

تولید کننده سیگنال محوشوندگی رایلی

عنوان انگلیسی: Rayleigh Fading Channel Signal Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۶کلید واژه ها:cdmachannelestimationfading channelhadamardjakes modelofdmOscillatorrayleighwirelessاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازتولید کننده سیگنال Read More →

گیرنده GPS با استفاده FPGA های Xilinx و TI DSP

عنوان انگلیسی: GPS Receiver using Xilinx FPGA and TI DSPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۶کلید واژه ها:acquisitionApplications of Fixed-PointcdmaCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point Read More →

کد های شبیه سازی IS-95

عنوان انگلیسی: IS-95 Simulation Codeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۰کلید واژه ها:cdmachannelCommunicaton Systemis95static channelwirelesswireless communicationتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →