ابزار IPN برای تحلیل اعتبار تست و تست مجدد

عنوان انگلیسی: IPN tools for Test-Retest Reliability Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۹کلید واژه ها:BraincccconcordancefmriicckcclinneuroimagingOscillatorprobabilityreliability analysisreproducibilityresting statestatisticstestretestاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازابزار IPN Read More →

بخش بندی تصویر با K-means

عنوان انگلیسی: K-means image segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۷۱کلید واژه ها:Automatic Classificationccccell segmentationchest field segmentationclassesclusteringData Miningddddfuzzycimage processingkmeans segmentationmachine learningmean shiftmorphologypartitionssegmentationthank youUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه Read More →

سگمنت بندی تصویر به روش kmeans

عنوان انگلیسی: kmeans image segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۳۷کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony OptimizationAutomatic Classificationccccell segmentationchest field segmentationclassesclusteringData Miningddddfuzzycimage processingkmeans segmentationmachine learningmean shiftmorphologypartitionssegmentationSwarm Read More →