گیرنده همزمان MIL-STD-188-110B

عنوان انگلیسی: A Synchronized Mil-Std-188-110B Receiverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۰۰کلید واژه ها:carriercarrier recoveryCommunicationsCommunicaton SystemcorrelationDigital Signal Processingdspequalizermilstd188110amilstd188110bmodempreamblerlsState FlowStateflowsynchronizationtimingtiming recoverytraining sequencetxrx modelاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیپردازش Read More →

متعادل سازی کانال کور

عنوان انگلیسی: Blind Channel Equalizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۸کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاcarrier recoveryChannel EqualizerCommunicaton Systemsignal processingSignals and Systemsاکولایزراکولایزر کانالپردازش سیگنالتحلیل Read More →

جذب استون در هوا با استفاده از آب

عنوان انگلیسی: Absorption of Acetone in Air Using Waterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۹کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical Systemschemistrygas absorptionMATLAB for Read More →

شبیه ساز BPSK برای انتقال های با نرخ پایین

عنوان انگلیسی: BPSK Simulator for Low Rate Transmisionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۵۶کلید واژه ها:Binary Phase-Shift Keyingbpskbpsk simulatorCommunicationsdemodulationDigital Modulationgenerallow ratemodulationفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون Read More →