مقایسه روش های مدولاسیون BPSK و QPSK

عنوان انگلیسی: Comparison of BPSK and QPSK modulation schemesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۴۹کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationmobile communicationmodulationpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingتغییر فازرمز گذاریرمز Read More →

توزیع CFO مربوط به OFDM در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: CFO distribution of OFDM in AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۷کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNcfoCommunicationsfrequency offsetofdmofdmaOrthogonal Frequency-Division Multiplexingآنالوگانتقال اطلاعاتتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →

گیرنده همزمان MIL-STD-188-110B

عنوان انگلیسی: A Synchronized Mil-Std-188-110B Receiverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۱۳کلید واژه ها:carriercarrier recoveryCommunicationsCommunicaton SystemcorrelationDigital Signal Processingdspequalizermilstd188110amilstd188110bmodempreamblerlsState FlowStateflowsynchronizationtimingtiming recoverytraining sequencetxrx modelاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیپردازش Read More →

مبدل (اینورتر) حامل موج ۳ پایه

عنوان انگلیسی: Carrier Wave 3 leg inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۹کلید واژه ها:carrier wave 3 leg inverterharmonic reduction techniquesinverterpwm inverterpwm technique for inverterself_ratesimelectronicsSimPowerSystemsimulationsimulinksix Read More →

شبیه ساز BPSK برای انتقال های با نرخ پایین

عنوان انگلیسی: BPSK Simulator for Low Rate Transmisionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۷۲کلید واژه ها:Binary Phase-Shift Keyingbpskbpsk simulatorCommunicationsdemodulationDigital Modulationgenerallow ratemodulationفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون Read More →

شناساگر ؟

عنوان انگلیسی: Envelope Detectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۳کلید واژه ها:amamplitude modulationcarriercommunicationDiodeenvelope detectionSimPowerSystemادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم Read More →