نتایج جستجو برای «branch and bound»

تعداد کلیک: 510
عنوان انگلیسی: Linear Mixed Integer Program Solver
لینک: http://codesara.ir/content/m1540000-linear-mixed-integer-program-solver
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1540000

شاخه دو طرفه و محدود حل کننده ارزش منفرد کمینه (V2)