بلاکست سیمیولینک APM2

عنوان انگلیسی: APM2 Simulink Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۹۴۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABahrsapmapm2approximationarduinoardupilotcontrol designdiydronesembedded codekalmannavigationquadcopterrothsimulationsimulinkstate estimationsystem identificationuavwirelessآمارپیش بینیتئوری سیستمتئوری کنترلتخمینتخمین حالتتخمین خطیجی Read More →

مجموعه بلوک RS232+LAN

عنوان انگلیسی: RS232+LAN Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۵کلید واژه ها:LANLocal Area Networkmanagement rs232 simulink string tcp utilitiesSerial Portاترنتاینترنتپورتپورت سریالپورت موازیدرگاهدرگاه سریالسخت افزارشبکه رایانه Read More →

نرخ پیوند به واسطه ارتباطات BlockSEt

عنوان انگلیسی: Link Budgets with Communications Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۵کلید واژه ها:communications blocksetCommunicaton SystemDigital Signal Processingdsplink budgetphy layersnrپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش Read More →

مجموعه بلوک RS232

عنوان انگلیسی: RS232 Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۸۷کلید واژه ها:automationbinary das finde ich suuuupppper format rs232 simulink stringBiomedical EngineeringECGElectrocardiographyInstrument Controlابزار دقیقپردازش سیگنال های Read More →

درایو (راه انداز) تفاضلی و بلاک ست موقعیت دهی سراسری (نسخه ۲٫۰)

عنوان انگلیسی: Differential Drive and Global Positioning Blockset v2.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۰۳کلید واژه ها:automotivecontrol designDifferential Drivedifferentialsglobal positioningguinavigationsimulationsimulinkvehicle robotالکترونیک در متلبالکترونیک صنعتیتقویت کننده Read More →

تابع Blockset کنترل موتور MPC555

عنوان انگلیسی: MPC555 Motor Control Function Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۳کلید واژه ها:Code VerificationCode Verification in MATLABdptramembedded codemotormpc555Program Verificationrealtime workshoptputpu3verificationاعتبارسنجی برنامهاعتبارسنجی برنامه در Read More →

طراحی چرخ دنده فرود مبتنی بر مدل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۸۵کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospacecontrol systemflightlandlinkageloadsmechanicalsimmechanicsسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم Read More →

طراحی چرخ دنده فرود مبتنی بر مدل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۱۹کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospacecontrol systemflightGearGear in MATLABlandlinkageloadsmechanicalTribologyتحلیل چرخ دنده در متلبچرخ دنده هاحرکت شناسیدنده Read More →

طراحی چرخ دنده فرود مبتنی بر مدل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۲۱کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceautomationcontrol systemControl SystemsControl theoryflightlandlinkageloadsmechanicalSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه Read More →