نمودار سه بعدی برای ؟

عنوان انگلیسی: ۳D Plot for Greeksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۴کلید واژه ها:۲d3dblackblackscholesdeltafinanceFinancial Engineeringgammagreeksguiplotrhoscholesthetavegaتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

قیمت گذار انتخاب هستون

عنوان انگلیسی: Heston Option Pricerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۴۶کلید واژه ها:blackscholescallfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxhestonmoneynessmonte carlomontecarlooptionpricingrandomsimulationskewsmilestochasticvolatilityالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →