رابط همبند Flex99OEM-12C

عنوان انگلیسی: Flex99OEM-12C Correlator Interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۱کلید واژه ها:biotechcorrelatorCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinggraphical user flexguiinterfacepharmaceuticalاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب Read More →

رگرسیون پنج پارامتری لوجستیک

عنوان انگلیسی: Five parameters logistic regression – There and back againزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۰۵کلید واژه ها:biotechchemistryCurve Fittingearth sciencefive parameters logistic regressionFunction ApproximationFunction Read More →

ابزار dbSNP

عنوان انگلیسی: dbSNP toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechdbsnpguipharmaceuticalpolymorphismsnpاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست شناسی Read More →

بررسی ۲۶ به DU شبیه ساز cardiaque VI1 simulink

عنوان انگلیسی: Investigation 26 du simulateur cardiaque VI1 simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۸کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechcontrol designdemoاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →

رگرسیون خطی در log انتقال داده ها

عنوان انگلیسی: Linear regression on log transformed dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۲۰کلید واژه ها:biotechdata explorationData Exploration in MATLABdata importdata warehouseDatabaseLinear Regressionmathematicsmatrixmedicalmodelingoptimizationpharmaceuticalstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیانبار Read More →

اجرای پردازنده گرافیکی برای شدت عمل میدان GFV

عنوان انگلیسی: GPU Implementation for GVF Force Fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۴کلید واژه ها:biotechcomputer visionDigital Image Processingimage processingmedicaloptimizationsignal processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →

ابزار Global Heart برای مانیتور کردن و کامپایل کردن مشکلات Simulink

عنوان انگلیسی: Global Heart VI1 -Simulink-Monitoring-And CompiLing Problemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۵کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechmathematicssimulationsimulinkاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست Read More →

خطی بودن سیمیولینک مربع تابع بلوک

عنوان انگلیسی: Linearity Of Block Function Square Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۱کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechcontrol designmathematicssignal processingsimulationsimulinkاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →