مدولاسیون bfsk

عنوان انگلیسی: bfsk modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۸کلید واژه ها:bfskbinarydemodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون bfskbfsk modulation فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   Read More →

طراحی BFSK با استفاده از ژنراتور سیستم

عنوان انگلیسی: BFSK design using system generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۷کلید واژه ها:bfskbinarycommunication schemesCommunicationsField-Programmable Gate ArrayFPGAfrequencyshift keyingsimulationsystem generator 101xilinxاف پی جی ایالکترونیکالکترونیک دیجیتالمدار Read More →

نرخ خطای بیتی BFSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BFSK in AWGN Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۴۵کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون bfsk

عنوان انگلیسی: bfsk modulation and demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۹کلید واژه ها:Communicationsdemodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون bfskbfsk modulation and demodulation Read More →

مدولاسون دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Modulationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۲کلید واژه ها:askbfskCommunicaton Systemdemodulationmodulationmskpskqpskwirelessافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبدمدولاتوردمدولاسیونسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیسیگنالسیگنال Read More →