منحنی BER برای BPSK در محیط گاوسی

عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Gaussian Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۹کلید واژه ها:AWGNberber vs snrbpskCommunicationsgaussiansignal processingsnrمنحنی BER برای BPSK در محیط Read More →

منحنی BER برای QPSK در محیط گاوسی

عنوان انگلیسی: BER Curve for QPSK in Gaussian Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۸کلید واژه ها:AWGNberber vs snrCommunicationsgaussianpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal processingsimulationتغییر فازرمز گذاریرمز نگاریشیفت Read More →

نمودار BER در مقابل SNR برای QAM 8-ARY

عنوان انگلیسی: BER vs. SNR plot for 8-ary QAMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۹کلید واژه ها:CommunicationsSignal-to-Noise Ratiosnrاندازه گیریپردازش سیگنالتوان نویزخطای اندازه‌گیری‌ هاسیگنالمهندسی مخابراتنرخ سیگنال Read More →

منحنی BER برای QPSK در کانال ریلی

عنوان انگلیسی: BER Curve for QPSK in Rayleigh Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۹کلید واژه ها:۴qamberber vs snrCommunicationsConvolutionfunctional analysispskqamqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal processingsnrthanks your code Read More →

مدولاسیون دیجیتال – ASK، PSK، FSK

عنوان انگلیسی: Digital Modulation — ASK, PSK, FSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۵۳کلید واژه ها:askber vs snrCommunicationsdemodulationdigital modulation techniquesfskgjorgejunior9111hotmailcommodulationPhase-Shift Keyingpsksignal processingاختلاف فازافزایش برد سیگنالپهنای Read More →

OFDM در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: OFDM-AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۴کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNber vs snrCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم مخابراتی در متلبطراحی و تحلیل Read More →

نرخ خطای بیتی در ofdm

عنوان انگلیسی: bit error rate in ofdmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۴کلید واژه ها:ofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند پایه‌مدولاسیون تقسیم فرکانس Read More →