منحنی BER برای BPSK در محیط گاوسی

عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Gaussian Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۰کلید واژه ها:AWGNberber vs snrbpskCommunicationsgaussiansignal processingsnrمنحنی BER برای BPSK در محیط Read More →

منحنی BER برای QPSK در محیط گاوسی

عنوان انگلیسی: BER Curve for QPSK in Gaussian Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۲کلید واژه ها:AWGNberber vs snrCommunicationsgaussianpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal processingsimulationتغییر فازرمز گذاریرمز نگاریشیفت Read More →

منحنی BER برای BPSK در کانال ریلی

عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Rayleigh Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۷کلید واژه ها:berBinary Phase-Shift Keyingbpskbpsk berbpsk fadingCommunicationsDigital Modulationerror ccomputingfadingmodulationrayleighrayleigh fadingsignal processingsnrفناوری Read More →

بررسی حساسیت نرخ خطای بیتی یا BER در OFDM با فرض کانال AWGN بر روی CFO

عنوان انگلیسی: BER Sensitivity of OFDM on CFO under AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۲کلید واژه ها:bpskcfoofdmofdmaOrthogonal Frequency-Division Multiplexingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند Read More →

نمودار BER در مقابل SNR برای QAM 8-ARY

عنوان انگلیسی: BER vs. SNR plot for 8-ary QAMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۶کلید واژه ها:CommunicationsSignal-to-Noise Ratiosnrاندازه گیریپردازش سیگنالتوان نویزخطای اندازه‌گیری‌ هاسیگنالمهندسی مخابراتنرخ سیگنال Read More →

منحنی BER برای کد بلاک تصمیم گیری سخت BPSK

عنوان انگلیسی: BER curve for hard decision block code BPSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۱کلید واژه ها:Binary Phase-Shift Keyingbpskcoding theorydecoderDigital Modulationhamminghard decisioninformation theorymodulationsyndromeاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری Read More →

منحنی های سیستم های ارتباطی مرجع

عنوان انگلیسی: Communication Systems Reference Curvesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۴۷کلید واژه ها:AWGNberCommunicationsCommunicaton SystemConvolutionconvolutional codedemofading channelfunctional analysismonte carlorayleighsimulinkwirelessالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیبینایی Read More →

منحنی BER برای QPSK در کانال ریلی

عنوان انگلیسی: BER Curve for QPSK in Rayleigh Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۷کلید واژه ها:۴qamberber vs snrCommunicationsConvolutionfunctional analysispskqamqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal processingsnrthanks your code Read More →