نتایج جستجو برای «belief propagation»

تخمین نویز کانال با استفاده از الگوریتم PBT برای رمزگشایی LDPC در کانال AWGN و BSC