نتایج جستجو برای «beam»

تعداد کلیک: 762
عنوان انگلیسی: Digital Beamforming
لینک: http://codesara.ir/content/m1046980-digital-beamforming
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1046980

کنترل مرزی از طریق پیش بینی کننده اسمیت برای معادله ؟