کلاسیفایر نایو بیز (Naïve Bayes)

عنوان انگلیسی: Naive Bayes Classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۱۴کلید واژه ها:finite element methodmachine learningmode shapesnatural frequencies and buckling load of beamscolumnsخوشه بندیداده کاویشناسایی Read More →

طبقه بندی بیزی برای توزیع های دو بعدی گاوسی

عنوان انگلیسی: Bayes classification for 2D Gaussian distributionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۱۳کلید واژه ها:۲dbayesgaussian distributionpattern recognitionposterior probabilityاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص Read More →

مقدمه ای بر طبقه بندی

عنوان انگلیسی: Introduction to Classificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۴۱کلید واژه ها:Classificationclassificationnaive bayestreebaggermachine learningstatisticsstaData ClassificationData Miningklassifizierungmachine learningnaive bayesstatistical learningSupervised Learningtreebaggerwhite winewhitewineخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوطبقه Read More →

بسته یادگیری ساختار برای جعبه ابزار شبکه های بیزی در متلب

عنوان انگلیسی: Structure Learning Package for Bayes Net Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۱کلید واژه ها:bayesBayesian Networkdata explorationData Mininglearningmachine learningmarkovmodelingnetpackageProbabilistic Modelsprobabilitysignal processingsimulationstatisticsstructureداده کاویشبکه بیزیشبکه Read More →

یادگیری آنلاین گاوسی های متحرک

عنوان انگلیسی: Online Learning of Moving Gaussiansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۷کلید واژه ها:change detectiondemogaussian distributionsguimachine learningnaive bayesnonstationary learningonline learningrealtimeخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش Read More →

افزایش دمو

عنوان انگلیسی: Boosting Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۵۶کلید واژه ها:adaboostAIAI in MATLABArtificial Intelligenceboostingclassifier committeedemoensemble methodsensemblesguiIntelligent SystemsLinear RegressionMachine Intelligencemachine learningmarginsoptimizationweighted majority voteآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل Read More →

بهبود بازشناسی حالات هیجانی چهره مبتنی بر الگوهای محلی دودویی کاهش بعد یافته

عنوان انگلیسی: بهبود بازشناسی حالات هیجانی چهره مبتنی بر الگوهای محلی دودویی کاهش بعد یافتهزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)توضیحات:مسئله تشخیصحالات هیجانیچهرهبهدلیلکاربردهاییمانندتشخیصاختلالاتذهنی،واسطبرایارتباطبارایانهودروغسنجیدردهه- هایاخیربیشترموردتحقیققرارگرفتهاست. در این مقاله، Read More →