کنترل غیرخطی برای ربات ۳ DOF PUMA

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۴۰کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceBacksteppingbackstepping controlBackstepping Methodcomputed torque controlControl EngineeringIntelligent Read More →

کنترل غیرخطی روبات Three DOF PUMA

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۶کلید واژه ها:backstepping controlcomputed torque controlnonlinearnonlinear control of 3 dof puma Read More →

کنترل پسگام

عنوان انگلیسی: Control backsteppingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۵کلید واژه ها:BacksteppingBackstepping MethodControl Engineeringروش پس گامروش پسگامروش کنترل پسگامسیستم های کنترلسیستم های کنترل غیر خطیکنترل Read More →