ماه آزیموت (Azimuth) و الگوریتم تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Lunar Azimuth and Altitude Estimation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۲۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarinelelevationgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudelunarmoonutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

آزیموت (Azimuth) خورشیدی و تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Solar Azimuth and Elevation Estimationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۱۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarineclipticelelevationequitorialgeodeticgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudesolarsunutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

شبیه سازی ملخ (بالک) هلیکوپتر با انتقال لرزش به بدنه

عنوان انگلیسی: Helicopter Rotor to Fuselage Vibration Transmission Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۱۰کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABharmonichelicopteroscillarotorrotorcraftsimulatorvibrationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

سیستم های ردیابی ماهواره بر پایه GUI

عنوان انگلیسی: GUI based Satellite Tracking Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۰کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABazimuthelevationsatellite trackingtleسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) ژئودزیک

عنوان انگلیسی: Geodetic Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۶۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanglecoordinatecoordinatesdateearth sciencegeodesygeodeticgeomaticsgpsgps weekjulianmathematicsmeasurementoptimizationstatisticsstatistics surveyingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →