متصل کننده فیلم

عنوان انگلیسی: Movie joinerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۶کلید واژه ها:audio processingavi movie joinVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده Read More →

jpeg2avi

عنوان انگلیسی: jpeg2aviزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۷کلید واژه ها:animationavicreationgraphics exportgraphics importJoint Photographic Expert Groupjpegmovieالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده سازیفشرده سازی Read More →

نمودار متحرک در ارائه

عنوان انگلیسی: Animated graphs in presentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۲کلید واژه ها:Induction Motormovieالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیستبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکیجریان ACجریان متناوبمهندسی برقموتور Read More →

انیماتور – متحرک کردن داده ها

عنوان انگلیسی: ANIMATOR – animate dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۸کلید واژه ها:animateanimationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseframesguihandle graphicsmovieoopvisualizeانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

GUI دوربین

عنوان انگلیسی: CameraGUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۴کلید واژه ها:avicameraguiImage Acquisitionimage processingimaqreal timerecordingاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر برداری Read More →

مسیر و گرایش نسخه ۳ طرح

عنوان انگلیسی: Trajectory and Attitude Plot Version 3زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۱کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaircraftairplaneanimationattitudeaviexportfileplottrajectoryاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمسیر Read More →

سفارشی سازی ورود به سیستم فرمت فایل

عنوان انگلیسی: Custom File Format Loggingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۳کلید واژه ها:acquisitonapplicationaviexampleimageImage Acquisitionloggingtest and measurementاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش Read More →

کنترل کیفیت دانه برنج

عنوان انگلیسی: Rice Grain Quality Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۰کلید واژه ها:automationcomputer visionControl SystemsControl theoryDigital Image ProcessingImage Acquisitionimage processingmeasurementsignal processingSystems theoryاتوماسیوناکتساب تصویراکتساب عکساندازه Read More →