نسخه نمایشی فیلتر صوتی GUI

عنوان انگلیسی: Audio Filter GUI DEMOزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاaudioaudio processingFilter Designfilteringsignal processingsoundspeechVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش Read More →

Robust Audio Watermarkingbased on HWD and SVD

عنوان انگلیسی: Robust Audio Watermarkingbased on HWD and SVDتعداد کلیک: ۱۳۹۲کلید واژه ها:audio watermarkinghybrid wavelets and directional filterbankSVDRobust Audio Watermarkingbased on HWD and SVDRobust Audio Read More →

تحلیلگر طیفی صدا

عنوان انگلیسی: Audio Spectrum Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۴۴کلید واژه ها:analizador de espectrps de audioanalyzerapplicationaudio spectrumaudio spectrum analyzerautomationdaqDAQ Carddata acquisitionDigital Signal ProcessingdspexampleImage AcquisitionInstrument Read More →

ماشین کارائوکه بر پایه DSK

عنوان انگلیسی: ۶۷۱۳ DSK based Karaoke Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۰۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۶۷۱۳۶۷۱۳dskCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter Designhardware targetskaraokesignal processingپردازش Read More →

متعادل کننده

عنوان انگلیسی: Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۳۱کلید واژه ها:analog inputaudio processingdaqDAQ Carddata acquisitionguimeasurementpower spectral densitysignal processingVideo Processingwinsoundاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش Read More →

نمایه سازی صوتی مقاوم بر اساس شاخص ها

عنوان انگلیسی: Robust Landmark-Based Audio Fingerprintingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۴کلید واژه ها:audio fingerprint music shazam signal processing soundFingerprintاثر انگشتاستخراج ویژگیپردازش اثر انگشتپردازش تصویرپردازش Read More →