ترسیم جاذب لورنس

عنوان انگلیسی: Lorenz attaractor plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۹کلید واژه ها:attractorchaoschaoticdynamical systemlorenzLorenz AttractorodeOscillatorplotprandtlrayleighstrange attractorآشوباترکتوراسیلاتوربرقجاذبجاذب لورنزجریان متناوبسیستم غیر خطیسیستم لورنزسیستم های آشوبیقدرتلورنزمدار الکتریکیموج سینوسیموج Read More →

نقشه ؟ تکراری GingerBread_Man با پارامترها. جذب مرورگر

عنوان انگلیسی: GingerBread_Man iterated chaotic map with parameters. Attractor explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۷کلید واژه ها:attractorchaosdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedemoiteratedmapmathematicsmodelingphysicsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

نمایش دهنده فراکتال

عنوان انگلیسی: Fractal Explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۱۰کلید واژه ها:attractorchaosfractalfractalslandscapeslindenmayerlogisticLorenz AttractorquaternionSelf-Organizing MapsSOMآشوباترکتورتطبیق پذیریجاذبجاذب لورنزخوشه بندیسیستم غیر خطیسیستم لورنزسیستم های آشوبیشبکه عصبی رقابتیشبکه های Read More →

اسیلاتور دافینگ اجباری

عنوان انگلیسی: Forced Duffing Oscillatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۰کلید واژه ها:chemistryduffing oscillator forcedforced duffingOscillatorphase space diagramphysicspoincartime seriesاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازاسیلاتور Read More →

سیستم های مرتبه کسری آشوبی

عنوان انگلیسی: Fractional Order Chaotic Systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۶۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلattractorchaoschaos controlDifferential EquationfochuammFractional CalculusFractional DerivatieFractional IntegralFractional Integral and Derivativenonlinearnumerical Read More →

برنامه نمونه تولید سیستم آشوبناک (کهاتیک)

عنوان انگلیسی: Chaotic Generators Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۰کلید واژه ها:attractorbifurcation diagramchaosCommunicaton Systemmiscellaneousutilitiesتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های Read More →

حوزه سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳DScopeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۶کلید واژه ها:۲d3daircraftairplaneattractorgraphlorenzmultitrackscopesimulinkxyxyzاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیحوزه سه بعدی۳DScope فرم عضویت در Read More →

جاذب لورنس

عنوان انگلیسی: Lorenz attractorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۴کلید واژه ها:attractorchaosGrid computingLorenz AttractorMIMDnonlinear dynamicsParallel Computingsignal processingSIMDstatisticsآشوباترکتورپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش Read More →