نتایج جستجو برای «astrometry»

تعداد کلیک: 363
عنوان انگلیسی: MATLAB Versions of NOVAS
لینک: http://codesara.ir/content/m1023553-matlab-versions-of-novas
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1023553
تعداد کلیک: 427
عنوان انگلیسی: A MATLAB Implementation of the IAU 1980 Nutation Theory
لینک: http://codesara.ir/content/m1003866-matlab-implementation-of-the-iau-1980-nutation-theory
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1003866
تعداد کلیک: 657
عنوان انگلیسی: A MATLAB Implementation of the SLP96 Ephemeris
لینک: http://codesara.ir/content/m1004200-matlab-implementation-of-the-slp96-ephemeris
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1004200
تعداد کلیک: 346
عنوان انگلیسی: A MATLAB Implementation of the IAU 2000B Nutation Theory
لینک: http://codesara.ir/content/m1004088-matlab-implementation-of-the-iau-2000b-nutation-theory
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1004088
تعداد کلیک: 968
عنوان انگلیسی: A MATLAB Script for Predicting Solar Eclipses
لینک: http://codesara.ir/content/m1749333-matlab-script-for-predicting-solar-eclipses
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1749333
تعداد کلیک: 692
عنوان انگلیسی: Low-precision Ephemeris
لینک: http://codesara.ir/content/m1021906-low-precision-ephemeris
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1021906
تعداد کلیک: 1126
عنوان انگلیسی: A MATLAB Script for Predicting Lunar Eclipses
لینک: http://codesara.ir/content/m1551117-matlab-script-for-predicting-lunar-eclipses
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1551117

برنامه متلب برای محاسبه دقیق زمان گرینویچ با NOVAS