حراج (مزایده) ژاکوبی

عنوان انگلیسی: AuctionJacobiزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۳کلید واژه ها:assignment problemAuctionauction algorithmAuctions in MATLABbertsekasbid algorithmdual problemmathematicsoptimal assignmentoptimizationحراجکاربرد متلب در تجارتکاربرد متلب در مزایدهکاربرد متلب Read More →

ارتباط دهی ذرات بر اساس روش مجاری

عنوان انگلیسی: Hungarian based particle linkingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۳کلید واژه ها:assignment problem image processing optimizationglobal optimizationالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه Read More →