نتایج جستجو برای «arfima»

تعداد کلیک: 1066
عنوان انگلیسی: ARFIMA(p,d,q) goodness-of-fit test
لینک: http://codesara.ir/content/m1303065-arfimap-d-q-goodness-of-fit-test
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1303065
تعداد کلیک: 852
عنوان انگلیسی: ARFIMA(p,d,q) estimator
لینک: http://codesara.ir/content/m1302954-arfimap-d-q-estimator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1302954

شبیه سازی و پیاده سازی مدل ARFIMA (مدل خود رگرسیو با میانگین متحرک و انتگرال مرتبه کسری)