شبیه سازی و پیاده سازی مدل ARFIMA (مدل خود رگرسیو با میانگین متحرک و انتگرال مرتبه کسری)

عنوان انگلیسی: Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) Simulationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۶۸کلید واژه ها:ararfimaautoregressive modelsEconometricsEconomicsfarimafinanceFinancial Engineerighydrologylong memorymamoving average modelsstatisticsstochastic processestime seriesاقتصاداقتصاد و Read More →

آزمون درستی ARFIMA(p,d,q)

عنوان انگلیسی: ARFIMA(p,d,q) goodness-of-fit testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۴کلید واژه ها:arfimaEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineeriglong memoryshort memorystatisticsاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی مالیآزمون درستی Read More →

تخمین زننده ARFIMA(p,d,q)

عنوان انگلیسی: ARFIMA(p,d,q) estimatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۹کلید واژه ها:arfimaEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineeriglong memoryshort memoryاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی مالیتخمین زننده ARFIMA(p,d,q)ARFIMA(p,d,q) Read More →