تابع محاسبه بهره وری اسوالد (Oswald)

عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۴کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftaircraft designسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

ACMUB – مدل AR)p) برآورد بایاس نشده میانه

عنوان انگلیسی: ACMUB — Median Unbiased Estimation of the AR(p) Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۳کلید واژه ها:EconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigMATLAB for Economicsregressionstatisticstime seriesاقتصاداقتصاد Read More →

کتاب سنجی — هنر اندیس استنادها (citation)

عنوان انگلیسی: Bibliometrics — the art of citations indicesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۸۴کلید واژه ها:arindexawcrbatistabibliometricsClassificationclusteringData Miningeggheeindexgindexh2indexharzinghcindechiindexhindexhirschhmindexjinkosmulskiPattern Miningschreibersidiropouloszhangخوشه بندیداده کاویداده کاوی در متلبدیتا ماینینگرگرسیونطبقه Read More →

دوره آموزشی متلب قسمت-۱ (AR.)

عنوان انگلیسی: MatLab Course Part-1 (AR.)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۰کلید واژه ها:automationcontrol systemControl SystemsControl theoryguiintroduction to matlabnumercal analysisSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

بسته جامع فیلتر کالمن

عنوان انگلیسی: Kalman Filter Packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۱۱کلید واژه ها:adaptive filterscovariance estimationdigital filterskalman filterkalman filteringKFlinear quadratic estimationLQEmultivariate dataPrediction Problemsprobabilitysignal processingstatisticstoolboxتخمین درجه دو Read More →

تایع fitparp

عنوان انگلیسی: fitparp functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۸کلید واژه ها:auto regressive garchauto regressive gjrCopulacorrelationgarchgjrNonlinear CorrelationProbablistic Modelvalue at riskvarاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل سازی Read More →

ابزار مدل سازی سری زمانی با روش GARCH (مدل خود رگرسیو تعمیم یافته مبتنی بر ناهمسانی یا واریانس شرطی)

عنوان انگلیسی: Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۲۱۶کلید واژه ها:ararmaauto correlationEconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineeriggarchGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitymamodel fittingpartial auto correlationPredictionsimulationSpreadsheetSPSStime seriesاسپرید Read More →