نتایج جستجو برای «approximation»

تعداد کلیک: 1262
عنوان انگلیسی: Option pricing package
لینک: http://codesara.ir/content/m1393043-option-pricing-package
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1393043
تعداد کلیک: 1007
عنوان انگلیسی: Fuzzy Approximation
لینک: http://codesara.ir/content/m1438916-fuzzy-approximation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1438916

تخمین نرخ-پایین هسته Nystorm بهبود یافته