چرخه بار توان با استفاده از GUI

عنوان انگلیسی: Power load cycle using GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۹کلید واژه ها:annotationbarcycledisplayguigui power load cyclePower Systemانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتقدرتمهندسی برقمهندسی قدرتمهندسی Read More →

راهنمای صوتی حاشیه نویسی

عنوان انگلیسی: Manual Audio Annotationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۲کلید واژه ها:audio annotationaudio processingClassificationData ClassificationData Miningground trumachine learningmultimediasegmentationSupervised LearningVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

الگوریتم حریصانه برای مساله پوشش مجموعه

عنوان انگلیسی: Greedy algorithm for Set Cover problemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۵کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcombinatorial optimizationmathematicsoptimizationset cover problemاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده Read More →

فتومونتاژ، ترکیب و آمیختگی تصاویر

عنوان انگلیسی: Images blending_mixture_photomontageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۶کلید واژه ها:blendingi like itimage editingimage mixtureimage processingmixvideo editingVideo Processingvideo studiowater markerwatermarkingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

نقاط متناظر از طریق MDL

عنوان انگلیسی: Corresponding Points through MDLزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۳۳کلید واژه ها:aamactive shape modelanalysisasmcomponentcorrespondencescorresponding pointsDimensionality ReductionFirst Componentimage processingmappingmdlminimum description lengthpcaprincipalPrinciple Component Analysisshape modelsphericalآنالیز Read More →

PaReLab

عنوان انگلیسی: PaReLabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۵۳کلید واژه ها:beijing normal universitybnucolor descriptorColor-Based Image RetrivalContent-Based Image Retrivaldctimage annotationimage datasetimage feature extractionimage retrievalknearest neighbor classifierKNNmultiple Read More →

محل Iris

عنوان انگلیسی: Iris Locationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۵کلید واژه ها:annotationbinary imagedetect circlesdisplayeyesfeature extractionfeature selectionguiHough Transformimiris locationاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیپردازش تصویرتبدیل هافتشخی نقطهتشخیص خطتشخیص Read More →

implot – پلات تصویر

عنوان انگلیسی: implot- image plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۴کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingimage annotationimage editingimage processingplotVideo Processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →