باس واسط با هدف کنی KPIB

عنوان انگلیسی: KPIB — Kenny-Purpose Interface Busزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۴۸کلید واژه ها:automationInstrument ControlkeysightmeasurementTemperature Controlابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل حرارتشبکه عصبیکنترل Read More →

تحلیل گر ایرفویل

عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۰۹کلید واژه ها:aerodynamicsaerofoilaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABairfoilairfoil_analyzerairfoil_coordinate_filesother airfoilsnlf0215fdacfdfluidfluid dynamicsleadingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

تجزیه و تحلیل ایرفویل (Airfoil)

عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۶۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتaerodefaerodynamicsaerofoilaeronauticsAerospaceairfoilairfoil_analyzerairfoil_coordinate_filesother airfoilsnlf0215fdacfdfluidfluid dynamicsleadingتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک تبدیل Read More →

تحلیل گر دینامیکی (پویای) سیگنال ۳۴۴۱۱A

عنوان انگلیسی: Dynamic Signal Analyzer 34411Aزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۶۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomationcontrol designdistortion analysisdmmdynamic signal analyzerInstrument Controlmeasurementpower linesignal processingvibrationابزار دقیقارتعاشارتعاش Read More →

تحلیل طیف نوری Agilent 86141B

عنوان انگلیسی: Agilent 86141B Optical Spectrum analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABCommunicationsdata exportinstrument driverkeysightmeasurementmodelingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

تحلیل کننده طیفی Agilent 86141B – جمع آوری داده

عنوان انگلیسی: Agilent 86141B Optical Spectrum analyzer -data acquisitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۶کلید واژه ها:AerospaceCommunicationsdaqDAQ Carddata acquisitiondata exportinstrument driverkeysightmeasurementmodelingsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش Read More →

منبع تغذیه_آنالایزر NGMO2 رود و شوارتز

عنوان انگلیسی: Rohde and Schwarz NGMO2 Analyzer_Power Supplyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۸۸کلید واژه ها:analyzerautomationInstrument Controlinstrument driversngmo2power supplyrohde schwarzابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →