مدولاسیون دامنه دو باند جانبی

عنوان انگلیسی: Double Sideband Amplitude Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۸کلید واژه ها:amCommunicationsdemodulationdouble sidebanddsbdsbammodulationsimulationssbamافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دامنه دو باند جانبیDouble Sideband Read More →

مدولاسیون-دمدولاسیون دامنه ای در متلب

عنوان انگلیسی: Amplitude Modulation_Demodulation in Matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۸کلید واژه ها:amamplitudecarrierdemodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون-دمدولاسیون دامنه ای در متلبAmplitude Modulation_Demodulation in Read More →

مدولاسیون دامنه تربیع

عنوان انگلیسی: Quadrature Amplitude Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۹کلید واژه ها:amplitude modulationdemodulationmodulationquadrature amplitude modulationsignalsافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دامنه تربیعQuadrature Amplitude Modulation Read More →

باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۰۵کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

مدولاسیون دامنه تربیع (QAM)

عنوان انگلیسی: Quadrature Amplitude Modulation (QAM)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۵کلید واژه ها:communiocationsdemodulationguimodulationsignal processingافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دامنه تربیع (QAM)Quadrature Amplitude Modulation Read More →

مدولاسیون دامنه ای

عنوان انگلیسی: Amplitude Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۶کلید واژه ها:amamplitude modulationCommunicationsdemodulationdsbdsblcdsbscmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دامنه ایAmplitude Modulation فرم عضویت در خبرنامه Read More →

تشخیص ? برای تجزیه و تحلیل سیگنال

عنوان انگلیسی: Envelope Detction for Signal Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۱۶کلید واژه ها:amplitude modulationbearing faultenvelope detectionimage processingnoise removalsignal analysissignal processingvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های Read More →

شناساگر ؟

عنوان انگلیسی: Envelope Detectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۶کلید واژه ها:amamplitude modulationcarriercommunicationDiodeenvelope detectionSimPowerSystemادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم Read More →