ماه آزیموت (Azimuth) و الگوریتم تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Lunar Azimuth and Altitude Estimation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarinelelevationgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudelunarmoonutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

مدیریت مسیریابی FlightGear

عنوان انگلیسی: FlightGear Route Managerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۳۱کلید واژه ها:aircraftairplaneflight simulatorflightgearroute managerroutingsimulationsocket connectionاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمدیریت Read More →

مدل یونسفر مرجع بین المللی (IRI)

عنوان انگلیسی: International Reference Ionosphere (IRI) Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۲کلید واژه ها:geophysicsInternational Reference Ionosphereiriphysicsتحقیقات فضاییمیدان مغناطیسی زمینناحیه پویای یونوسفرهوا و فضاهواکرهیون کرهیونوسفریونوسفر Read More →

محاسبه کننده اتمسفر استاندارد

عنوان انگلیسی: Standard Atmosphere Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۰کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaircraftairplanealtitudeatmospheredensitypressurestandardtemperatureاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمحاسبه کننده اتمسفر استانداردStandard Read More →

ترسیم چارت (نمودار) ISA در متلب

عنوان انگلیسی: ISA chartزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۵کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltitudeatmosphereisarelativerelative temperaturestandardسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

طراحی چرخ دنده فرود مبتنی بر مدل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۱۵کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospacecontrol systemflightGearGear in MATLABlandlinkageloadsmechanicalTribologyتحلیل چرخ دنده در متلبچرخ دنده هاحرکت شناسیدنده Read More →

طراحی چرخ دنده فرود مبتنی بر مدل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۱۶کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceautomationcontrol systemControl SystemsControl theoryflightlandlinkageloadsmechanicalSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه Read More →

مثال بلک هاوک معلق در هوا

عنوان انگلیسی: Hovering Blackhawk Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۹کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryfeedforwardhelicopterhelicopter modelpolynomial designsimulationSystems theoryاتوماسیوناجسام پروازیبالگردبالگرد در متلبتحلیل هلیپکوپتر در متلبچرخ بالسیستم Read More →