رابط و تطبیق دهنده متلب با دستگاه های جمع آوری داده (DAQ) با پورت USB سری Agilent U2300A به همراه شرطی ساز (کاندیشنر) سیگنال U2802A

عنوان انگلیسی: MATLAB Adaptor for U2300A Series USB Data Acquisition Devices DAQ and U2802A Signal Conditionerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۱۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace Read More →

سری اسیلوسکوپ های Agilent InfiniiVision 5000 6000 و ۷۰۰۰ – درایور

عنوان انگلیسی: Agilent InfiniiVision 5000 6000 and 7000 Series Oscilloscopes — Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۶کلید واژه ها:aerodefagilentautomationCommunicationsdriverInstrument Controlinstrument driverinstrument driverskeysightoscilloscopeoscilloscopestest measurementابزار دقیقخودکار Read More →

باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۵۳کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

اسیلوسکوپ های Agilent Infiniium and InfiniiVision – مثال متلب

عنوان انگلیسی: Agilent Infiniium and InfiniiVision Oscilloscopes — MATLAB Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۷۱کلید واژه ها:agilentapplicationautomationinfiniiuminfiniivisionInstrument Controlkeysightmatlab exampleoscilloscopeoscilloscopesReport Generatorscopemathابزار دقیقارائه گزارش در متلبپایگاه Read More →