کاربردهای درون یابی

عنوان انگلیسی: Interpolation Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۴کلید واژه ها:akima، barycentric، بزیر، پیچیدگی، کسینوس، مکعب، پیچیدگی مکعب، درون مکعب، DCT، تفاوت، تقسیم، تفاوت، Read More →

DFM برای الفبا

عنوان انگلیسی: DFM for alphabeticزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۱کلید واژه ها:affinealphabeticattackdaqDAQ Carddata acquisitiondfmdistributiondistribution frefrequentymeasurementprobabilitysignal processingstatisticsاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQDFM Read More →

OpenSurf (شامل پیچش تصویر)

عنوان انگلیسی: OpenSURF (including Image Warp)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۱۸کلید واژه ها:۲daffineautomaticblobchris evansdetectordistanceevansfeaturehaar waveletimagelandmarkobject detectionopensurfpoint matchingregistrationrigidrotationscalescale inscale invariant feature transformscaleinvariant feature transformsiftspeeded up Read More →

جهت مطلق (روش هورن)

عنوان انگلیسی: Absolute Orientation – Horn’s methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۱۵کلید واژه ها:absolute orientationaffineaffine transformcomputer visioncoordinate transformationDigital Image Processingfiducialfiducial registrationimage processinglandmarkmotionpointpoint registrationquaternionregistrationrigid registrationrigid Read More →

Speech Enhancement Using Kernel Recursive Least-Squares Method

عنوان انگلیسی: Speech Enhancement Using Kernel Recursive Least-Squares Methodتعداد کلیک: ۱۷۰۰کلید واژه ها:Kernel Adaptive Filteringkernel methodsLinear Adaptive FilteringReproducing Kernel Hilbert Spacesspeech enhancementSpeech Enhancement Using Kernel Read More →

HJfem_lite

عنوان انگلیسی: HJfem_liteزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۴کلید واژه ها:fem finite element method mathematics modelingFinite Elementsاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →