طراح بال

عنوان انگلیسی: Wing Designerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۶کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaircraftairfoilairplanedesignperformancewingاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیطراح بالWing Designer فرم عضویت Read More →

تجزیه و تحلیل ایرفویل (Airfoil)

عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۶۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتaerodefaerodynamicsaerofoilaeronauticsAerospaceairfoilairfoil_analyzerairfoil_coordinate_filesother airfoilsnlf0215fdacfdfluidfluid dynamicsleadingتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک تبدیل Read More →

مسیر و گرایش نسخه ۳ طرح

عنوان انگلیسی: Trajectory and Attitude Plot Version 3زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۲۸کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaircraftairplaneanimationattitudeaviexportfileplottrajectoryاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمسیر Read More →

محاسبه کننده اتمسفر استاندارد

عنوان انگلیسی: Standard Atmosphere Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۴کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaircraftairplanealtitudeatmospheredensitypressurestandardtemperatureاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمحاسبه کننده اتمسفر استانداردStandard Read More →

طراحی چرخ دنده فرود مبتنی بر مدل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۴کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceautomationcontrol systemControl SystemsControl theoryflightlandlinkageloadsmechanicalSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه Read More →

طراحی چرخ دنده فرود مبتنی بر مدل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design of Landing Gearزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۸۲کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospacecontrol systemflightGearGear in MATLABlandlinkageloadsmechanicalTribologyتحلیل چرخ دنده در متلبچرخ دنده هاحرکت شناسیدنده Read More →

مدل تحلیل فلاتر

عنوان انگلیسی: Flutter Analysis Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۵کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeroelasticityaeronauticsAerospaceairfoilflutterRobust ControlStochastic controlTransportationvibrationwingارتباطاتارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتئوری کنترلتحلیل ارتعاشاتتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهسیستم پایدارسیستم Read More →