نتایج جستجو برای «aerofoil»

تعداد کلیک: 4172
عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzer
لینک: http://codesara.ir/content/m1428687-airfoil-analyzer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1428687
تعداد کلیک: 1011
عنوان انگلیسی: Hess and Smith panel method
لینک: http://codesara.ir/content/m1017833-hess-and-smith-panel-method
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1017833
تعداد کلیک: 4102
عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzer
لینک: http://codesara.ir/content/m1006403-airfoil-analyzer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1006403

متد پنل براساس شبیه ساز جریان پتانسیل 2 بعدی