رابط و تطبیق دهنده متلب با دستگاه های جمع آوری داده (DAQ) با پورت USB سری Agilent U2300A به همراه شرطی ساز (کاندیشنر) سیگنال U2802A

عنوان انگلیسی: MATLAB Adaptor for U2300A Series USB Data Acquisition Devices DAQ and U2802A Signal Conditionerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۱۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace Read More →

تریگرهای شخصی سازی شده با جعبه ابزار کسب داده (TM)

عنوان انگلیسی: Custom triggers with Data Acquisition Toolbox (TM)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۱کلید واژه ها:acquisitiondaqDAQ Carddata acquisitiondemoexampleguimeasurementpretriggersignal processingsynchronizationtriggeringاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری Read More →

کسب داده ؟ سیمیولینک – مدل مثالی

عنوان انگلیسی: Data acquisition into Simulink – example modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۹کلید واژه ها:audiodaqDAQ Carddata acquisitionDigital Signal Processingdspmeasurementmseriessignal processingsimulink data acquisitionsimulink mseriesspectral Read More →

IMAQCALC – محاسبه کننده اکتساب

عنوان انگلیسی: IMAQCALC – Image acquisition calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۶کلید واژه ها:applicationapplicationsexampleframeImage Acquisitionimage acquisition toolboxrateاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری Read More →

بسته پشتیبانی متلب برای Vernier SensorDAQ

عنوان انگلیسی: MATLAB Support Package for Vernier SensorDAQزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۲کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitiondata acquisition toolboxelectronicshardware interfacelab hardwaremeasurementprototypingsensordaqsignal processingsupport packagetest and Read More →