نتایج جستجو برای «acoustics»

تعداد کلیک: 474
عنوان انگلیسی: Prosperetti's Phi calculator
لینک: http://codesara.ir/content/m1637465-prosperettis-phi-calculator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1637465
تعداد کلیک: 743
عنوان انگلیسی: Brown Acoustic Simulator
لینک: http://codesara.ir/content/m1801037-brown-acoustic-simulator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1801037
تعداد کلیک: 907
عنوان انگلیسی: octave
لینک: http://codesara.ir/content/m1373466-octave
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1373466
تعداد کلیک: 1176
عنوان انگلیسی: RBF Acoustic Tomography
لینک: http://codesara.ir/content/m1691696-rbf-acoustic-tomography
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1691696
تعداد کلیک: 881
عنوان انگلیسی: Minnaert bubble models
لینک: http://codesara.ir/content/m1636364-minnaert-bubble-models
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1636364
تعداد کلیک: 2063
عنوان انگلیسی: Butterworth Filters
لینک: http://codesara.ir/content/m1277002-butterworth-filters
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1277002
تعداد کلیک: 1017
عنوان انگلیسی: QMFDesign
لینک: http://codesara.ir/content/m1373902-qmfdesign
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1373902

محاسبه گر Prosperetti’s Phi