برش نگاری آکوستیکی RBF

عنوان انگلیسی: RBF Acoustic Tomographyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۴کلید واژه ها:acoustic tomographyacousticsflowfluidinverseinversionmeasurementphysicsRadial Basis FunctionRadial-Basis FunctionsRBFtemperaturetomographyتخمین تابعتوابع پایه ای شعاعیشبکه عصبیفاصله اقلیدسیکلاس بندیکلاسبندیماشین بردار Read More →

ردیاب آکوستیک (به روزرسانی شده)

عنوان انگلیسی: Acoustic Tracker (Updated)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۶کلید واژه ها:acousticapplicationdaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementsignal processingtrackingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQردیاب آکوستیک Read More →

مدل ها حباب مینارت

عنوان انگلیسی: Minnaert bubble modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۱کلید واژه ها:acousticsbubblebubblesgas quantificationmassspringoscillationOscillatorresonanceاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازمدل ها حباب مینارتMinnaert bubble models Read More →

شبیه ساز صوتی قهوه ای

عنوان انگلیسی: Brown Acoustic Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۴کلید واژه ها:acousticaudio processingprocessingroom acousticssignal processingsimulatorspeechVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال Read More →

حذف نویز از سیگنال صوتی (صدا)

عنوان انگلیسی: Audio Noise Suppressorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۷۸کلید واژه ها:audioaudio processingDigital Signal ProcessingdspnoiseNoise Cancellationnoise cancellernoise suppressorspectral subtspeechVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →

مولد بازتاب صوتی فارست (Forest)

عنوان انگلیسی: Forest Reverb Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۲کلید واژه ها:audio processingcylinderechoforestreverbreverberationscatteringtreeVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده سازی Read More →