هواشناسی گوگل

عنوان انگلیسی: Google Weatherزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۴کلید واژه ها:Weatherxmlآلودگی هوااتمسفراقلیمپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجو زمینعلوم فضاییهواهواشناسیهواکرههواشناسی گوگلGoogle Weather فرم Read More →

read_RWS

عنوان انگلیسی: read_RWSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۸کلید واژه ها:data importearth scienceWeatherآلودگی هوااتمسفراقلیمپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجو زمینعلوم فضاییهواهواشناسیهواکرهread_RWSread_RWS فرم عضویت Read More →

دریافت مقادیر اندیس نوسان جنوبی ال نینو

عنوان انگلیسی: Get El Niño Southern Oscillation Index valuesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۵کلید واژه ها:OscillatorWeatherآلودگی هوااتمسفراسیلاتوراقلیمبرقپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجریان Read More →

ایجاد فایل های ویدئویی از تصویر و یا دستگاه

عنوان انگلیسی: Create Video file from image or deviceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۸کلید واژه ها:Image AcquisitionWeatherآلودگی هوااتمسفراقلیماکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه Read More →