آنتروپی تقریبی سریع

عنوان انگلیسی: Fast Approximate Entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۴کلید واژه ها:apenapproximate entropyEntropyinformation theorysignal processingVectorizationآمارآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبرداربرداری سازیبرداری کردنبی نظمی و نظمپردازش برداریپردازش موازیتئوری اطلاعاتدیجیتالی Read More →

جعبه ابزار کنترل چند نرخی ۵٫۱

عنوان انگلیسی: Multirate Control Toolbox 5.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymultiratenonconventionalrealtimertwSystems theoryآداب و رسوم، در غیر زمینه، بدون درنگ، RTWاتوماسیونسیستم Read More →

تولید کننده سیگنال محوشوندگی رایلی

عنوان انگلیسی: Rayleigh Fading Channel Signal Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۱کلید واژه ها:cdmachannelestimationfading channelhadamardjakes modelofdmOscillatorrayleighwirelessاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازتولید کننده سیگنال Read More →

فیلتر Kuwahara سریع تر

عنوان انگلیسی: Faster Kuwahara filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۲کلید واژه ها:Convolutionfilteringfunctional analysisimagekuwaharanonlinear filterبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتفیلتر Kuwahara سریع ترFaster Kuwahara Read More →

جبهه پارتو

عنوان انگلیسی: Pareto Frontزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۰کلید واژه ها:Multicriteria Optimizationmultiobjectivemultiobjective optimizationoptimizationpareto efficientpareto frontPareto Frontierpareto setارزیابیارزیابی پارتوارزیابی حدیاقتصادبرنامه نویسی چند هدفهبهینه سازیبهینه سازی Read More →

محاسبه وزن ناخالصی با استفاده از روش اندازه دهی کسر سوخت یا Fuel Fraction Sizing

عنوان انگلیسی: Finding Gross Weight using Fuel fraction sizingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftbreguetdesignendurancefuelmissionrangetogwweightسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

تبدیل بین اعداد صحیح دهدهی به اعداد چند گانه

عنوان انگلیسی: Converts between decimal integers to multiple based numbersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۸کلید واژه ها:binary tree searchcomputer sciencedata structuremathematicsVectorizationآماربرداربرداری سازیبرداری کردنپردازش برداریپردازش Read More →