نتایج جستجو برای «VHSIC Hardware Description Language»

تعداد کلیک: 1949
عنوان انگلیسی: CORDIC atan calculation
لینک: http://codesara.ir/content/m1278092-cordic-atan-calculation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1278092
تعداد کلیک: 1427
عنوان انگلیسی: HDL Coder Compatible edge detector
لینک: http://codesara.ir/content/m1315931-hdl-coder-compatible-edge-detector
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1315931
تعداد کلیک: 482
عنوان انگلیسی: convolution encoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1173481-convolution-encoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1173481
تعداد کلیک: 2231
عنوان انگلیسی: FWR Toolbox
لینک: http://codesara.ir/content/m1150712-fwr-toolbox
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1150712
تعداد کلیک: 1612
عنوان انگلیسی: Matlab Link to Quartus II
لینک: http://codesara.ir/content/m1362572-matlab-link-to-quartus-ii
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1362572
تعداد کلیک: 466
عنوان انگلیسی: DTMF decoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1791688-dtmf-decoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1791688
تعداد کلیک: 1524
عنوان انگلیسی: Fixed-Point ATAN2 using CORDIC
لینک: http://codesara.ir/content/m1422967-fixed-point-atan2-using-cordic
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1422967

طراحی بر اساس مدل و پیاده سازی FPGA در سیمولینک