نتایج جستجو برای «VHDL»

عنوان انگلیسی: پیاده سازی سیستم های رمز نگاری بر اساس زوج سازی Nt با استفاده از کد های قابل سنتز VHDL
لینک: http://codesara.ir/content/iscisc2010-030
لینک کوتاه: http://codesara.ir/iscisc2010-030
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2491/iscisc2010.html
تعداد کلیک: 582
عنوان انگلیسی: convolution encoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1173481-convolution-encoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1173481
تعداد کلیک: 1792
عنوان انگلیسی: Fixed-Point ATAN2 using CORDIC
لینک: http://codesara.ir/content/m1422967-fixed-point-atan2-using-cordic
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1422967
تعداد کلیک: 1885
عنوان انگلیسی: Matlab Link to Quartus II
لینک: http://codesara.ir/content/m1362572-matlab-link-to-quartus-ii
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1362572
تعداد کلیک: 2804
عنوان انگلیسی: FWR Toolbox
لینک: http://codesara.ir/content/m1150712-fwr-toolbox
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1150712

استفاده از یک فایل تصویری برای شبیه سازی فایل VHDL