کدگذار کانولوشن

عنوان انگلیسی: convolution encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۷کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionfunctional analysisVerilog HDLVHDLVHSIC Hardware Description Languageبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعتوصیف مدارهای مجتمع سرعت بالازبان Read More →

ATAN2 نقطه ثابت با استفاده از CORDIC

عنوان انگلیسی: Fixed-Point ATAN2 using CORDICزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۲۱کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcordic atan atan2 arctan tandspFixed-PointFixed-Point ToolboxVerilog HDLVHDLVHSIC Hardware Description Languageالگوریتم Read More →

لینک متلب به Quartus II

عنوان انگلیسی: Matlab Link to Quartus IIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۰کلید واژه ها:altera quartus iiField-Programmable Gate ArrayFPGAmatlab link to alteramatlab link to quartus Read More →

ATAN CORDIC محاسبه

عنوان انگلیسی: CORDIC atan calculationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۱۶کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointarcasicatancordicDigital ElectronicsDigital ImplementationDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point ToolboxFPGAHardware Description Language CoderhdlHDL Read More →