افزونه شبکه عصبی برای PSORT

عنوان انگلیسی: Neural Network add-in for PSORTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۹۳کلید واژه ها:neural networkoptimizationParticle Swarm Optimizationpsotricia rambharoseآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتالگوریتم Read More →

مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۸۱کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

تولباکس ازدحام ذرات دیگر

عنوان انگلیسی: Another Particle Swarm Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۰۳کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony OptimizationCrossoverdeDifferential Evolutiongenetic algorithmglobal optimizationglobal optimumGrid computingimportantlibMetheuristicsMIMDmultiagentsmutationoptimizationParallel Computingparticle swarmParticle Swarm Read More →

glmlab

عنوان انگلیسی: glmlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۶کلید واژه ها:generalizedglmlinearLinear Regressionlogisticmodelsprobabilityprobitregressionstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند گانهرگرسیون و همبستگیضریب همبستگینظریه تخمینglmlabglmlab فرم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:مطالعه امکان سنجی شبکه حسگر بی سیم بر اساس برداشت انرژی کنترل و مدیریت محیط ساختمان

عنوان انگلیسی: Thesis:FEASIBILITY STUDY OF ENERGY HARVESTING BASED WIRELESS SENSOR NETWORK FOR BUILDING ENVIRONMENT MONITORING AND MANAGEMENTتعداد کلیک: ۲۷۸۴کلید واژه ها:Purdue UniversityThesisپایان نامه کارشناسی ارشددانلود Read More →

شبیه سازی یک خودروی ۴ چرخ به صورت کامل در سیمیولینک (با استفاده از SimMechanics)

عنوان انگلیسی: ۴ Wheel Vehicle Simulation with Simulink (SimMechanics)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۴۸کلید واژه ها:amirkabir universityautomotivedampermechanicsodesimmechanicssimulationspringtirevehiclevibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم مکانیکیسیستم های ارتعاشیشبیه سازیشبیه سازی Read More →

شبکه عصبی مصنوعی

عنوان انگلیسی: ANNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۴۲کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISautomationControl SystemsControl theoryFISFuzzy Inference systemfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxneural networkRadial-Basis FunctionsRBFSystems theoryآموزش شبکه Read More →