نتایج جستجو برای «Types of games»

تعداد کلیک: 1566
عنوان انگلیسی: Bimatrix Game
لینک: http://codesara.ir/content/m1379511-bimatrix-game
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1379511

ارزش سازش در بازی های مشارکتی n-بازیگری