محاسبه Lifeform منطقی مقدماتی

عنوان انگلیسی: Computation of Elementary Logical Lifeformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۸کلید واژه ها:automatoncellscellularCellular AutomataComplex Systemsdemogamegamesguiاتوماتااتوماتای سلولیرشد سلولیسیستم های خود رشد یابندهقواعد اتوماتای سلولیمدل Read More →