شبیه سازی متلب برای سیستم تعلیق اتوبوس

عنوان انگلیسی: Matlab Simulation for Bus Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۸کلید واژه ها:busFrequency Responsematlabmechanical modelingmodelingpidsimmechanicsstate systemdisuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم Read More →

مدل تعلیق ۲,۴,۷ DOFs برای سیمیولینک

عنوان انگلیسی: ۲,۴,۷ DOFs Suspension Model for Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۲کلید واژه ها:automotivedofpassivesemiactivesimulinksuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق مستقلفنر بندیفنربندینوسانمدل Read More →

کنترل نیمه فعال برای سیستم تعلیق ۱_۴ توسط کنترلر فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Controller of Semi-active control for 1_4 Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۳کلید واژه ها:۱۴automotiveepsfuzzy controllersemiactivesuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق Read More →

بهینه سازی یک سیستم تعلییق ستون جناق دوبل

عنوان انگلیسی: Optimization of a Double Wishbone Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۸کلید واژه ها:۳danimationCrossoverdirect searchgenetic algorithmgenetic algorithmsglobal optimizationmutationoptimizationpattern searchsimmechanicssimulinkSuspension Systemvisualizationارتعاشارتعاشاتالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم Read More →

شبیه سازی سیستم تاخیر مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Magnetic Suspension System Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۶کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorysimulinkSuspension SystemSystems theoryاتوماسیونارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق Read More →

سیستم تجزیه و تحلیل تعلیق با استفاده از متلب، سیمیولینک و Simscape

عنوان انگلیسی: Analysis of suspension system using MATLAB, SIMULINK and Simscapeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorySuspension SystemSystems theoryاتوماسیونارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم Read More →

شبیه سازی یک چهارم خودرو با Simscape

عنوان انگلیسی: Quarter of Vehicle Simulation with Simscapeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۹کلید واژه ها:carquarter of vehiclesimmechanicssimscapesimulationsuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق Read More →