نتایج جستجو برای «Supervised Learning»

تعداد کلیک: 5156
عنوان انگلیسی: Fuzzy ARTMAP
لینک: http://codesara.ir/content/m1436713-fuzzy-artmap
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1436713
تعداد کلیک: 3983
عنوان انگلیسی: DeltaRule
لینک: http://codesara.ir/content/m1085263-deltarule
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1085263

فیلم آموزشی رایگان شبکه های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM (بخش دوم)