متد simpson

عنوان انگلیسی: Simpson methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۷کلید واژه ها:Simpson Methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه انتگرالمعدلات دیفرانسیل عددیمتد Read More →

انتگرالگیر دو بعدی سیمپسون

عنوان انگلیسی: ۲D Simpson’s Integratorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۰کلید واژه ها:۲dintegrationmathematicsSimpson Methodsimpsons methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه انتگرالمعدلات Read More →

انتگرال سه بعدی سیمپسون

عنوان انگلیسی: ۳D Simpson’s Integratorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۳کلید واژه ها:۳dintegrationmathematicsSimpson Methodsimpsons methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه انتگرالمعدلات Read More →