متد simpson

عنوان انگلیسی: Simpson methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۲کلید واژه ها:Simpson Methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه انتگرالمعدلات دیفرانسیل عددیمتد Read More →

انتگرالگیر دو بعدی سیمپسون

عنوان انگلیسی: ۲D Simpson’s Integratorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۵کلید واژه ها:۲dintegrationmathematicsSimpson Methodsimpsons methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه انتگرالمعدلات Read More →

انتگرال سه بعدی سیمپسون

عنوان انگلیسی: ۳D Simpson’s Integratorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۰کلید واژه ها:۳dintegrationmathematicsSimpson Methodsimpsons methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه انتگرالمعدلات Read More →